زمان و فرد مهم نیست

دیگر معیار ها و نشانه های دیروز صادق نیستند. وزن ها تغییر کردند. در این دنیا همه چیز در آخر از لاک خود بیرون آمده و پوسته ی نمای دروغین خود را میشکافد و نمایان میشود. یکی از اینها هم افراط است. افراط همه را

بیشتر بخوانید